A/L - Arts (Local) Classes

12/13 දේශපාලනය විද්‍යාව .

Gampaha

Description : මුල සිට සරලව ඉගැන්වීම් කටයුතු කීරීම , විභාග ප්‍රශ්න උත්තර සකච්ජා කිරීම , කෙටි සටහන් පිළිබඳ අවධානය යොමු කිරීම , ප්‍රශ්නවලට පිලිතුරු ලිවීමට පුහුණු කිරීම , Mcq පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීම .
Category : A/L - Arts (Local) ≫ Political Sciences
Conducted By : D.M.Aveena Tharushi (university of colombo sir pale campus )
Contact : 0760228755
Published On : 2022-05-20 08:42AM

French And English Literature Tuition (Local And International)

Colombo

Description : Please feel free to contact me to know about my classes. Students' convenient dates and times of classes can be arranged. Both individual and group classes are conducted based on the preferences of the student. English Literature and General English from Grade 1 to GCE A/L in both local and international syllabus. Classes conducted at my residence and online via Zoom. Home tutoring only near Malabe Completed French DELF A2 and B1 exams. Completed Cambridge English exams...
Read more...
Category : A/L - Arts (Local) ≫ Foreign Languages
Conducted By : Ms Charithma
Contact : 071 2 777 889
Published On : 2022-05-19 11:22AM

Logic Class

ONLINE

Description : තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය රජයේ පාසල් ගුරුවයෙකු විසින් Online හෝ නිවසට පැමිණ ඉගැන්වීම.
Category : A/L - Arts (Local) ≫ Logic
Conducted By : Buddhika Siran
Contact : 0757958055
Published On : 2022-05-18 01:27PM

උසස් පෙළ භූගෝල විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්ති

ONLINE

Description : රජයේ පිළිගත් ප්‍රසිද්ධ ජාතික පාසලක , පළපුරුදු දක්ෂ හා වෘත්තිමය සුදුසුකම් සහිත ගුරුවරයෙක් විසින් මෙහෙයවනු ලබන උසස් පෙළ භූගෝල විද්‍යා පන්ති මුළු විෂය නිර්දේශයම ආවරණය වන අයුරින් පසුගිය විභ...
Read more...
Category : A/L - Arts (Local) ≫ Geography
Conducted By : අනූෂා රූපසිංහ
Contact : 0713958622
Published On : 2022-05-14 06:24PM

Advanced Level Logic & Scientific Method (English & Sinhala Medium)

ONLINE

Description : The logic & Scientific method is one of the leading subjects you can select to pass the advanced level exam with a good Z-score and enter university. This is the right place if you need to aspire to your dreams.
Category : A/L - Arts (Local) ≫ Logic
Conducted By : Ms.Buddhini Karunathilaka
Contact : 0705524084
Published On : 2022-05-14 01:36PM

English Literature

ONLINE

Description : ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳව ශාස්ත්‍රවේදී ගෞරව උපාධිය, වාග්විද්‍යාව පිළිබඳව ශාස්ත්‍රපති උපාධිය සහ පශ්චාත් උපාධි අධ්‍යාපන ඩිප්ලෝමාව ලබා වසර 12ක ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍යය උගන්වන සිසු ප්‍රසාදය ලත් ග...
Read more...
Category : A/L - Arts (Local) ≫ National Languages
Conducted By : Kaushalya Miss
Contact : 0775483231
Published On : 2022-05-13 06:30PM

ඉතිහාසය 2022/2023 උසස් පෙළ

ONLINE

Description : * 2022 සිසුන් සඳහා පුනරීක්ෂණ ,සිතියම් ලකුණු කිරීම හා පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කිරීම ,පිළිතුරු ලියවීම( විෂය නිර්දේශය ආවරණය * 2023 සිසුන් සඳහා විෂය නිර්දේශය ආවරණය,ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කිරීම ,...
Read more...
Category : A/L - Arts (Local) ≫ History
Conducted By : සමීර කස්තුරි
Contact : 0703550236/ 0760330236
Published On : 2022-05-13 09:28AM

Geography - Local Syllabus (O/L, A/L), Cambridge, And Edexcel

ONLINE

Description : Classes will conduct adhered to the syllabus in English or Sinhala medium for A/L as well as for O/L students. Sessions for Geographic techniques will conduct in a more practical oriented way. Cambridge and Edexcel GCSE and AL classes also may conduct upon your requirement. Pastpaper questions and exam style question discussions at the end of the every topic.
Category : A/L - Arts (Local) ≫ Geography
Conducted By : Ms. M.M.G.S. Dilini (BA Hons. Geo Pera, MSc. in IWRM reading PGIA)
Contact : 077-4548473/ 071-5868706
Published On : 2022-05-11 10:22PM

ශ්‍රීලංකාවේ ඉතිහාසය / ඉන්දියන් ඉතිහාසය

ONLINE

Description : * 2022 උසස් පෙළ සිසුන් සඳහා තනි හෝ කණ්ඩායම් පන්ති.( පුනරීක්ෂණ සමග,විෂය නිර්දේශය ආවරණය /සිතියම්/ ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කිරීම හා පිළිතුරු ලිවීම * 2023 සිසුන් සඳහා
Category : A/L - Arts (Local) ≫ History
Conducted By : සමීර කස්තුරි
Contact : 0703550236/ 0760330236
Published On : 2022-05-11 01:47PM

AL ENGLISH AND LANGUAGE CLASSES

ONLINE

Description : Headed champpsss!!! You know what matters the most??? Uuhhhiiee...it's the method you attend answering questions in the paper..Even if you know the syllabus their will be no use if you don't know to answer the question with parallel to allocating the time limit..If you join hands with me in contrast to syllabus questions will be done by allocating a time for that and answers will be marked on time.. Hurryyy hurryyy and grabb up!!!! Be wise in choosing a correct tutor..
Category : A/L - Arts (Local) ≫ Foreign Languages
Conducted By : Miss.Zainab Azeez
Contact : 0773006209
Published On : 2022-05-05 06:23PM

YATHRA - Media & Commiunication Studies

ONLINE

Description : සියලුම විෂය කරුණු ආවරණය කෙරේ. පුනරීක්ෂණ,නිබන්ධන,කෙටි සටහන් ,අනුමාන ප්‍රශ්න සාකච්ඡා කෙරේ. විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශය කෙරෙහි නිවැරදි යොමුකිරීම. යාවත්කාලීන වූ දැනුම දුර්වල ළමුන් කෙරෙහි පුද්ග...
Read more...
Category : A/L - Arts (Local) ≫ Communication and Mass Media
Conducted By : Udara Amarathunga (B.A. Mass Media (sp.)UOC
Contact : 071-9812461
Published On : 2022-05-05 05:34PM

A/L Sinhala, Grade 9, 10, 11, O/L Sinhala & Literature

ONLINE

Description : * උසස්පෙළ සිංහල විෂය, 9, 10, 11 සහ සාමාන්‍ය පෙළ සිංහල විෂය සහ සාමාන්‍ය පෙළ සිංහල සාහිත්‍ය රසාස්වාදය යන විෂයයන් සඳහා Online (zoom) පන්ති පවත්වනු ලැබේ. * වසර 17කට නොඅඩු පළපුරුද්දක් ඇති ජාතික පාසල් ගුරුවරියකි...
Read more...
Category : A/L - Arts (Local) ≫ Art
Conducted By : ජාතික පාසල් ගුරුවරියක් - B.A. Hons. (Sinhala) 1st Class
Contact : 070 3072295
Published On : 2022-05-05 12:48PM

A/ L ඉතිහාසය ( ලංකා / ඉන්දියා )

Colombo

Description : ඉතිහාසය ජයගන්න A පාරෙන් එන්න.... 2022 කඩිනම් පුනරීක්ෂණ පාඨමාලාව. ( අධිවේගී A සාමාර්ථයක් සඳහා ) 2023 සිද්ධාන්ත පාඨමාලාව. මෙහිදී සියළුම විෂය කරුනු ආවරණය, නිවැරදි සිතියම් පුහුණුව, MCQ 2000ක් සාකච්ඡා කිරීම, ...
Read more...
Category : A/L - Arts (Local) ≫ History
Conducted By : Chandima Supun (LL.B) (UG) University of Colombo
Contact : 0719789328 / 0719308397
Published On : 2022-05-03 02:18PM

තර්ක ශාස්ත්‍රය විෂය යනු කලා අංශයෙන් ඉහළම Z අගය සහිත විෂය බවට ඔබ දන්නවා ද?

Colombo

Description : නිවැරදිව මුල සිට සරලව විෂය කරුණු සාකච්ඡා කරමින් විශ්වවිද්‍යාලයීය ප්‍රවේශය සිහිනයක් වූ ඔබේ දරුවාගේ සිහිනය සැබෑ කිරීමට අප සූදානම්. විෂය කරුණු සමඟින් පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කරමින් A ස...
Read more...
Category : A/L - Arts (Local) ≫ Logic
Conducted By : කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය සිවුවන වසරේ විද්‍යාර්ථයෙකු විසින් මෙහෙයවයි
Contact : 0702926459
Published On : 2022-05-02 07:19AM

අ:පො:ස: උසස් පෙළ තර්ක ශාස්ත්‍රය (සිංහල මාධ්‍යය)

Colombo

Description : තර්ක ශාස්ත්‍රය විෂය යනු කලා අංශයෙන් ඉහළම z අගය සහිත විෂය බවට ඔබ දන්නවා ද? නිවැරදිව මුල සිට සරලව විෂය කරුණු සාකච්ඡා කරමින් විශ්වවිද්‍යාලයීය ප්‍රවේශය සිහිනයක් වූ ඔබේ දරුවාගේ සිහිනය සැබෑ කිරී...
Read more...
Category : A/L - Arts (Local) ≫ Logic
Conducted By : කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයීය සිවුවන වසරේ විද්‍යාර්ථයෙකු විසින් මෙහෙයවයි
Contact : 0702926459
Published On : 2022-05-02 07:13AM
1   2   3   4   5   Next   Last